Hỗ trợ : mileytran121191@gmail.com

Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

Ngày 28/10/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 92/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Thông tư số 92/2021/TT-BTC gồm 7 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2021.

Theo đó, Thông tư số 92/2021/TT-BTC quy định: Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Thông tư 92/2021 / TT-BTC vận dụng so với người nộp, tổ chức triển khai thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức và tổ chức triển khai, cá thể khác có tương quan đến thu, nộp, quản trị và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

Người nộp phí: Là người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi hoặc xét tuyển công chức, viên chức tham gia tuyển dụng; công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức phải nộp phí theo quy định tại Thông tư 92/2021/TT-BTC.

Người nộp phí thực thi nộp phí theo thông tin triệu tập của Hội đồng tuyển dụng hoặc Hội đồng thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức .

Mức thu phí: Mức thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức như sau:

Số TT

Nội dung thu

Đơn vị tính

Mức thu

I

Tuyển dụng (gồm thi tuyển, xét tuyển)

– Dưới 100 thí sinh Đồng / thí sinh / lần 500.000
– Từ 100 đến dưới 500 thí sinh Đồng / thí sinh / lần 400.000
– Từ 500 thí sinh trở lên Đồng / thí sinh / lần 300.000

II

Dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

1

Nâng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I

– Dưới 50 thí sinh Đồng / thí sinh / lần 1.400.000
– Từ 50 đến dưới 100 thí sinh Đồng / thí sinh / lần 1.300.000
– Từ 100 thí sinh trở lên Đồng / thí sinh / lần 1.200.000

2

Nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương; thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II, hạng III, hạng IV

– Dưới 100 thí sinh Đồng / thí sinh / lần

700.000

– Từ 100 đến dưới 500 thí sinh Đồng / thí sinh / lần 600.000
– Từ 500 thí sinh trở lên Đồng / thí sinh / lần 500.000

III

Phúc khảo thi tuyển dụng; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Đồng / bài thi 150.000

Thông tư số 92/2021/TT-BTC quy định Kê khai, nộp phí: Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.

Tổ chức thu phí thực thi kê khai, nộp số tiền phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo lao lý tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126 / 2020 / NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể 1 số ít điều của Luật Quản lý thuế .
Thông tư số 92/2021 / TT-BTC sửa chữa thay thế Thông tư số 228 / năm nay / TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính lao lý mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. / .

Phương Mai – TTHT

 

Chuyên mục

Đăng ký nhận bản tin từ chúng tôi