Hỗ trợ : mileytran121191@gmail.com

Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm 2020

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, về việc tuyển dụng sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 07/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-UBND, ngày 16/01/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc giao biên chế công chức trong cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế hội đặc thù trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3282/QĐ-UBND, ngày 28/12/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 139/TTr-SGDĐT ngày 01/9/2020 về việc tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công chức viên chức,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt 203 chỉ tiêu viên chức (173 giáo viên và 30 nhân viên) theo từng vị trí việc làm tại Phụ lục số 1, Phụ lục số 2 để tuyển dụng vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2020 (có Phụ lục số 1, Phụ lục số 2 kèm theo).

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành về trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức; số lượng viên chức đã được UBND tỉnh giao; Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đã được UBND tỉnh phê duyệt; Phương án số 1138/PA – SGDĐT ngày 05/8/2019 đã được phê duyệt tại Quyết định số 634/QĐ- SNV ngày 12/8/2019 của Sở Nội vụ và chỉ tiêu trên để tuyển dụng viên chức trong năm 2020 theo đúng trình tự, thủ tục, điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và thông báo thời gian tuyển dụng theo đúng quy định.

Điều 3. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,Phòng tổ chức biên chế, Phòng Công chức viên chức Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

******Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

– Phương án tuyển dụng

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: gddt.daklak.gov.vn

Chuyên mục

Đăng ký nhận bản tin từ chúng tôi